رشد سیاست هویتی سفید

این یادداشت ترجمه‌ای از مطلبی در وب‌سایت نیوریپابلیک است و در هفته‌نامه‌ی دولت و ملت منتشر شده است.

بسیاری از صاحب‌نظران رشد دونالد ترامپ را ناشی از انزجار رأی‌دهندگان سفید به اقلیت‌های نژادی و قومی می‌دانند. اما ما باور داریم که این تمرکز بر نفرت نژادی جنبه‌ی مهم دیگری از تفکر نژادی را نادیده می‌گیرد.

ما در پژوهشی که روی نگرش‌های آمریکایی‌های سفیدپوست و ترجیح‌های کاندیداها انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که موفقیت ترامپ بازتاب رشد «سیاست هویت سفید» است که تلاشی برای حفاظت از منافع جمعی رأی‌دهندگان سفید از طریق صندوق رأی بوده است. در حالی که تعصب نژدی به دشمنی با دیگر گروه‌های نژادی اشاره دارد، هویت سفید بازتاب حس ارتباط با دیگر آمریکایی‌های سفید است.

ما اولین کسانی نیستیم که نامزدی ترامپ را به سیاست هویتی سفید مرتبط می‌کنیم. اما داده‌های ما واضح‌ترین شواهدی را ارائه می‌کنند که تغییرات جمعیتی در ایالات متحده سبب افزایش هویت نژادی سفیدپوستان شده است. و هویت سفید به نوبه‌ی خود آمریکایی‌های سفیدپوست را به حمایت از ترامپ سوق می‌دهد.

 

هویت سفید

وقتی از هویت سفید حرف می‌زنیم به گروه‌های حاشیه‌ای راست ضدجریان، جنبش ملی‌گرایی سفیدپوستانه یا دیگر گروه‌هایی که باورهای نژادی دارند اشاره نمی‌کنیم. در عوض، از آمریکایی‌های سفیدپوست معمولی حرف می‌زنیم که شاید برای اولین بار به هویت نژادی خود آگاهی دارند. مفهوم عادی هویت نژادی در تضاد با عقل سلیم قرار می‌گیرد. در سه دهه‌ی گذشته‌ی پژوهش بر روی سفیدبودن به عنوان نژاد، نگاه حاکم این بوده است که اکثر سفیدها با سفیدبودن خود آگاهانه برخورد نمی‌کنند. در جامعه‌ای تحت سلطه‌ی سفیدها، سفیدبودن اهمیتش را از دست می‌دهد. درست به همان شکل که ماهی‌ها به آب اطرافشان توجه نمی‌کنند، احتمال کمی هست که سفیدها به این بیندیشند که اعضای گروهی متمایز هستند.

پژوهش ما نشان می‌دهد که دوران «نامریی‌بودن سفیدها» رو به پایان است.

پیش‌بینی می‌شود که سفیدهای غیراسپانیایی‌زبان در سال ۲۰۴۴ بدل به اقلیت شوند. این گونه‌گونی فزاینده در سراسر کشور، کار سفیدها را برای نادیده گرفتن نژاد خودشان سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند. پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، از ریاست جمهوری باراک اوباما تا جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد»، سفیدبودن را برای آمریکایی‌های سفید مهم‌تر می‌کنند.

 

ترامپ و سیاست هویتی سفید

همزمان که سفیدها به شکلی فزاینده حس می‌کنند که موقعیتشان در جامعه رو به افول است، هویت نژادی سفید بدل به امری سیاسی‌تر می‌شود. عهد ترامپ برای بازگرداندن بزرگی آمریکا، با یادآوری گذشته‌ای که در آن سفیدها بر تمام جنبه‌های سیاست و جامعه مسلط بودند، همین نگرانی‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد.

به همین خاطر است که رسانه‌هایی از مجله‌ی نیویورک تا نشنال ریویو ترامپ را نامزد «ناسیونالیسم قومی» لقب داده‌اند.

هیلاری کلینتون گفتمان انحصارگرایانه‌ی ترامپ را با این پیام پاسخ می‌دهد که همه‌ی آمریکایی‌ها «با همدیگر قدرتمندتر» هستند.

برای آزمودن ایده‌هایمان درباره‌ی ترامپ و سیاست هویت سفید، ما از جامعه‌ی نمونه‌ای منطبق با کشور، متشکل از حدود ۱۷۰۰ سفید نظرسنجی کردیم.  نظرسنجی هویت‌های نژادی، نگرش‌ها، و ترجیح‌های سیاسی را پوشش داد. در بررسی رابطه‌ی بین هویت سفید و گونه‌گونی قومی ترجیح دادیم روی اقلیت قومی با اهمیت ویژه در سیاست معاصر تمرکز کنیم: اسپانیایی‌زبان‌ها. آنها بیش از هر گروهی در معرض حملات ستاد ترامپ بوده‌اند.

آیا سفیدهای ساکن محله‌های با اسپانیایی‌زبان‌های زیاد، هویت نژادی سفید را بیشتر نمایش می‌دهند؟  برای اندازه‌گیری هویت از پرسشنامه‌ای استفاده کردیم که زیاد به کار بسته می‌شود. در مقیاسی پنج‌گانه، مشارکت‌کنندگان موافقت خودشان را با مواردی مثل «سفید بودن بخش مهمی از هویت من است» و «من با دیگر سفیدها حس همبستگی دارم» رتبه‌بندی کردند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، رابطه‌ی مثبتی بین برخورد با اسپانیایی‌زبان‌ها و حس هویت نژادی پاسخ‌دهندگان سفید وجود دارد. آیا هویت سفید منجر به حمایت از دونالد ترامپ می‌شود؟ رابطه‌ی بین هویت سفید و احتمال حمایت پاسخ‌دهندگان از ترامپ در برابر هیلاری کلینتون و چند نامزد جمهوریخواهان در انتخابات مقدماتی را بررسی کردیم. هویت سفید، همان‌طور که تحلیلگران دیگری هم گفته‌اند، با دقت زیادی ترجیح ترامپ را پیش‌بینی می‌کند.

image-20161013-3958-106engi

رابطه بین سهم اسپانیایی‌زبان‌ها از جمعیت محله و اهمیت هویت سفید برای ساکنان سفیدپوست محله

سفیدهای واقع در بالای مقیاس هویت نژادی چهار برابر سفیدهای پایین مقیاس احتمال حمایت از ترامپ دارند. شاید این به این خاطر است که سفیدهای با هویت نژادی قوی همان‌هایی هستند که نگرشی منفی به لاتینوها دارند. در واقع ما به این نتیجه رسیدیم که هویت سفید تا حد زیادی با ویژگی دیگری-تعصب- همبسته است.

اما تفاوت در تعصب رابطه‌ی بین هویت سفید و حمایت از ترامپ را توضیح نمی‌دهد. الگوی نمودار بالا را همزمان با نکترل آماری سطوح تعصب ضداسپانیایی‌زبان‌ها مورد آزمون قرار دادیم. به خاطر این که رابطه‌ی بین هویت و حمایت از ترامپ قوی باقی می‌ماند، اطمینان داریم که هویت سفید به شکلی مستقل حمایت بیشتر از ترامپ را پیش‌بینی می‌کند.

image-20161013-3982-knbyey

رابطه بین هویت نژادی سفیدها و احتمال حمایت از ترامپ

دیده‌ایم که زندگی با فاصله‌ی کم از اسپانیایی‌ژبان‌ها منجر می‌شود که سفیدها حسی از هویت نژادی پیدا کنند و این هویت نژادی قوی با حمایت از دونالد ترامپ پیوند دارد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که سفیدها در محله‌های با اسپانیایی‌زبان‌های زیاد، بیش از سفیدهای ساکن محله‌های با تعداد کمتر اسپانیایی‌زبان از ترامپ حمایت کنند. با تکیه بر کارهای رایان انوس(محقق علوم سیاسی) این پیش‌بینی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. او کشف کرده است که تعامل روزمره با لاتینوها می‌تواند حمایت از سیاست‌های محدودکننده‌ی مهاجرتی را افزایش دهد.

حمایت سفیدها از دونالد ترامپ در واقع در مناطق با جمعیت بزرگ اسپانیایی‌زبان‌ها بیشتر است.

این یافته‌ها سوالی حیاتی را بی‌پاسخ می‌گذارند: آیا سفیدهای ساکن محله‌های با تعداد زیاد اسپانیایی‌زبان‌ها از ترامپ حمایت می‌کنند چون در مقیاس هویت سفید جای بالاتری دارند؟ با استفاده از رویکردی آماری به نام «تحلیل میانجی‌گری» این مسئله را مورد آزمون قرار دادیم که آیا هویت سفید رابطه‌ی بین برخورد با اسپانیایی‌زبان‌ها و حمایت از ترامپ را توضیح می‌دهد یا خیر، و یافتیم که هویت در واقع ربط عمده‌ای بین برخورد با اسپانیایی‌زبان‌ها و حمایت از ترامپ برقرار می‌کند.

فراتر از ترامپ

ترامپ با وجود اهمیت بسیار زیادش به عنوان نامزد و نماد، نهایتاً از صحنه‌ی سیاسی کنار خواهد رفت. بنابراین ما تلاش کردیم فعل و انفعال شاخص‌های جمعیتی و هویت را فراتر از متن نامزدی او بررسی کنیم. ما مشخصاً از پاسخ‌دهندگان درباره‌ی نگاهشان به خود سیاست هویت سفید سوال کردیم و از آنها خواستیم موافقیتشان را با عبارت‌هایی نظیر اینها رتبه‌بندی کنند: «هیچ اشکالی ندارد که فردی سفید از نامزدی سیاسی به این خاطر حمایت کند که سفید است» و «سیاه‌ها، لاتینوها، و آسیایی‌ها وارد سیاست هویتی می‌شوند و هیچ اشکالی ندارد که سفیدها همین کار را انجام دهند».

الگوهایی که برای حمایت از ترامپ به دست آمده بود دقیقاً در پاسخ به این پرسش‌ها هم پدیدار شد: حمایت از سیاست هویت سفید در محله‌های با تعداد زیاد اسپانیایی‌زبان بالاتر از دیگر محله‌ها بود و تا حد زیادی با هویت نژادی سفید همبستگی داشت. این نتایج حاکی از آن است که گونه‌گونی قومی رو به رشد آمریکا در حال خلق شکلی سیاسی‌شده از هویت سفید است که پیامدهایی واضح برای رای‌گیری‌های آینده خواهد داشت.

چرا مهم است که سیاست سفیدها توسط نگرانی از منافع گروه نژادی‌شان هدایت می‌شود؟ این حاکی از آن است که تعصب نژادی به شکلی روزافزون بازتابنده‌ی توجه به رفاه گروه خودی است و نه عناد با دیگر گروه‌ها. با گونه‌گونی بیشتر کشور، این نگرانی‌ها تنها پررنگ‌تر خواهند شد.

پژوهش‌های اخیر در روانشناسی جامعه می‌گویند که وقتی سفیدها به تبعیض مبتنی بر برداشتشان از منافع جمعی‌شان دست می‌زنند، دشوار است که قانع شوند که این تبعیض غلط است. بالاخره، آیا هر گروهی حق ندارد اعضای خودش را به دیگران اولویت دهد؟ ما باور داریم که نتایجمان نشان‌دهنده‌ی دشواری فزاینده‌ی دستیابی به هدف دموکراتیک خارج کردن نژاد از سیاست آمریکا هستند.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s